Tôi không muốn đăng nhập/đăng ký tài khoản liền có được không?

TRẢ LỜI:

Bạn có thể đăng nhập/đăng ký sau. Để đảm bảo dự án thiết kế của bạn đang làm dở dang bạn muốn lưu lại thì bạn cần phải đăng nhập/đăng ký tài khoản của bạn vào. Khi bạn hoàn tất dự án bạn mới có thể tiến hành đặt hàng dự án của mình.