Muốn thay đổi mật khẩu tài khoản như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bạn chỉ cần chọn “Quên mật khẩu của bạn?” để tiến hành thực hiện tạo mật khẩu mới