Xem mẫu & Đặt hàng

Khổ vuông

Kích thước 08 x 08

Kích thước 12 x 12

Kích thước 15 x 15

Kích thước 20 x 20

Kích thước 25 x 25

Kích thước 30 x 30

Khổ ngang

Kích thước 15 x 21

Kích thước 21 x 30

Kích thước 25 x 35

Kích thước 30 x 42

Kích thước 30 x 45

Khổ đứng

Kích thước 21 x 15

Kích thước 25 x 20

Kích thước 30 x 21

Kích thước 35 x 25

Kích thước 42 x 30