Cách thêm bớt trang thiết kế như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bạn có thể thêm trang hoặc bớt trang thiết kế đi bằng cách chọn bất kỳ trang thiết kế nào (trừ trang bìa, 2 trang đầu và cuối) trên thanh layout trang. Ở dưới ngay trang bạn đang chọn sẽ có các biểu tượng của Thêm trang, Xóa trang,... 

  • ACBook Phiên bản V2 (old version)

add page.png

Thêm Trang

del page.png

Xóa Trang 

Lưu ý: Nếu tác phẩm của bạn ít hơn 20 trang (hoặc 10 trang đối với size 15x15 trở xuống) thì bạn không thể xóa bớt trang đi được

  • ACBook Phiên bản V3 (new version)

add page v3.png

Thêm Trang

remove page v3.png

Xóa Trang 

Lưu ý: Nếu tác phẩm của bạn ít hơn 20 trang (hoặc 10 trang đối với size 15x15 trở xuống) thì bạn không thể xóa bớt trang đi được